Funkce

s využitím programu GeoGebra

Průběh funkce - vyšetření funkce
s parametry

Funkce s parametrem je taková funkce, která ve svém předpisu obsahuje parametr. Nejčastěji se jedná o reálný parametr tzn., že parametr může být jakékoliv reálné číslo.

Při vyšetřování průběhu funkce s parametrem jde o to zjistit, jaký vliv má každý z těchto parametrů na průběh zadané funkce nebo na určité vlastnosti funkce (např. v jakých intervalech funkce roste, klesá, je konvexní, atd.).


Příklad: Zjistěte pro jaké hodnoty a je funkce f:y= (x2-5)/(x+3)-a·x klesající v celém definičním oboru.

Řešení: Abychom zjistili jaké hodnoty a splňují zadání příkladu, musíme zjistit jak vypadá první derivace funkce (viz znaménka první derivace).

Výpočet první derivace: f´(x)=[(x2-5)/(x+3)-a·x]´=
[(2x·(x+3)-(x2-5)·1)/(x+3)2]-a= [(2x2+6x-x2+5)/(x+3)2]-a =
[(x2+6x+5)/(x+3)2]-a

Položíme derivaci rovno nule a zjistíme nulové body:
(1-ax2+(6-6ax+5-9a=0 → tuto rovnici můžeme řešit např. pomocí diskriminantu (řešení přenechám na čtenáři) →
nulové body: x1=-3+2·(√(1-a)/(1-a)) a x2=-3-2·(√(1-a)/(1-a)) → vidíme, že pokud a>1 nebude existovat odmocnina z výrazu (1-a), tudíž nebude existovat nulový bod a funkce nebude měnit monotonii (tedy bude růst nebo klesat).

Zjistíme, že pokud a>1, funkce bude klesající. V celém definičním oboru bude tedy funkce klesat, pokud a>1.


Určitě není jednoduché řešit úlohy s parametrem, diskuse řešení mohou být často docela náročná (jak bylo vidět i v minulém příkladu). Proto, pokud je to možné, je výhodné využít něčeho, co nám problém pomůže snadno vyřešit.

Velmi užitečným nástrojem při vyšetřování průběhu funkcí s parametrem může být právě GeoGebra. Postup je velice jednoduchý (viz. aplet).

Řešení pomocí GeoGebry: Stačí zadat parametr "a", funkci f a její derivaci. Změnou parametru již hned vidíme, že pro a>1 je první derivace záporná pro všechna x (graf první derivace je pod osou x).

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Vytvořeno programem GeoGebra

        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS