Funkce

s využitím programu GeoGebra

Lineární lomenná funkce

Lineární lomené funkce jsou funkce tvaru y= (ax+b) /  (cx+d), kde a, b, c, dR, c≠0, bc-ad≠ 0.

Definičním oborem těchto funkcí je D(f)= R-{-d/c}.

Za uvedených podmínek můžeme takovou funkci napsat ve tvaru y= [k/(x-x0)]+y0, kde x0-d/c, y0a/c, k= (1/c2) · (bc-ad). Tento tvar získáme vydělením výrazů (ax+b) a (cx+d).


Speciálním případem lineární lomené funkce je nepřímá úměrnost yk/x.


Graf lineární lomenné funkce

Grafem lineární lomenné funkce je křivka zvaná rovnoosá hyperbola se středem (středem souměrnosti) v bodě [x0,y0] a s asymptotami procházejícími tímto bodem, rovnoběžnými se souřadnicovými osami x, y.


Příklad: Sestrojte graf funkce y=(x+5)/(x-1) a vyznačte asymptoty grafu.        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS