Funkce

s využitím programu GeoGebra

Lineární funkce

Lineární funkce neboli funkce prvního stupně je vyjádřena rovnicí yax+b, kde a i b jsou reálná čísla.

S lineární funkcí se již setkáváme na základní školy v kapitole přímá úměra (pokud b=0 neboli y= ax), neboť lineární funkce je jejím grafickým vyjádřením.


Graf lineární funkce

Grafem lineární funkce je přímka. Přímka je jednoznačně určena dvěma různými body, z čehož vyplývá, že nám stačí najít pouze 2 body, které vyhovují rovnici dané lineární funkce.

Příklad č.1: Sestrojte graf funkce y= x+2.Příklad č.2:

  1. Stanovte definiční obor a obor hodnot funkce y= x+2.
  2. Rozhodněte o její monotonii (rostoucí, klesající).
  3. Je daná funkce omezená (zdola, shora)?
  4. Určete její lokální minimum (resp. maximum).
  5. Je funkce sudá nebo lichá?

Speciálním případem lineární funkce je tzv. konstantní funkce, která má tvar y= b. Grafem takové funkce je přímka rovnoběžná s osou x.
Konkrétním příkladem je např. y= 2 (viz. obr.).        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS